Šiame Privatumo pranešime Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip Interlux IVD, UAB (juridinio asmens kodas: 302533968, adresas: Laisvės g. 14, LT-89223, Mažeikiai, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei apsilankę Bendrovės buveinės adresu, Interneto svetainėje www.hifamed.lt, susisiekę el. paštu ar telefonu. Interlux įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė, duomenų apsaugos pareigūno tel.: (8~5) 2786850, el.p.: dap@interlux.lt.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Yra trys pagrindinės asmens duomenų grupės, priklausomai nuo būdo, kuriuo Bendrovė gali gauti informaciją apie Jus:

● duomenys, kuriuos Jūs asmeniškai mums pateikiate;

● automatiškai surenkami duomenys, Jums apsilankius Bendrovės interneto svetainėje, jungiantis ir atliekant veiksmus elektroninėje parduotuvėje, atvykus į Bendrovės buveinę, susisiekus su mumis el. paštu;

● duomenys, gaunami iš kitų šaltinių, tokių kaip Jūsų kredito įstaigos, partnerių ir kontrahentų mokumo / patikimumo vertinimo įstaigos ir kiti teisėtomis priemonėmis prieinami duomenų šaltiniai.

Bet kuriuo iš šiame pranešime nurodytų būdų Bendrovė gali tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

● vardas, pavardė,

● atstovaujamos įstaigos pavadinimas, darbovietė, pareigų pavadinimas (jei taikoma),

● IP adresas,

● prisijungimus prie elektroninės parduotuvės sistemos identifikuojantys duomenys (naudotojo vardas, slaptažodis), sistemos naudotojo veiksmų seka,

● elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, kita kontaktinė informacija.

Kokiais tikslais renkame asmens duomenis?

Informacija apie Jus renkama ir tvarkoma šiais tikslais:

● paslaugų teikimo elektroninės parduotuvės sistemose prieinamumui, stabilumui ir naudotojo patogumui užtikrinti – duomenys automatiškai renkami ir fiksuojami Jums apsilankius Bendrovės interneto svetainėje http://www.hifamed.lt ir sistemose pasitelkiant funkcinius ir privalomojo veikimo slapukus (angl. cookies), šiuo tikslu gautų duomenų tvarkymo Bendrovėje laikas priklauso nuo jų atliekamos funkcijos:

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Galiojimas

PHPSESSID

Vartotojo sesijai palaikyti

Galioja, kol neišjungiama naršyklė

_ga

Naudojamas Google Analytics programos, kad būtų gaunami lankytojų skaičiaus srauto duomenys, naršymo laikas, naršyklė

Galioja  2 metus

 

_gid

Naudojamas Google Analytics programos, kad būtų gaunami lankytojų skaičiaus srauto duomenys, naršymo laikas, naršyklė

Galioja, kol neišjungiama naršyklė

 

pll_language

Naudojamas įsiminti puslapio kalbą, kad apsilankius sekantį kartą kalba būtų parenkama automatiškai.

Galioja  1 metus

__cfduid

Naudojamas DataTables duomenų lentelių nustatymams saugoti

Galioja  24 val.

1P_JAR

Naudojamas naudotojų sekimo ir reklamos pritaikymo tikslais

Galioja  24 val.

● veiklos viešinimo tikslu gauti duomenys saugomi ir gali būti panaudoti 1 (vienerius) metus po Jūsų sutikimo išdavimo dienos, nebent apie savo sutikimo atšaukimą mus informuotumėte anksčiau.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Bendrovė, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų perdavimas ir atskleidimas tretiesiems asmenims

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys elektroninės parduotuvės sistemoje nėra viešai prieinami, juos tvarkome ir saugome vadovaudamiesi teisės aktais ir aukščiausiais savo veiklai taikomais standartais. Išimtiniais, žemiau nurodytais, atvejais ir tikslais gali tekti Jūsų asmens duomenis perduoti tretiesiems asmenims:

● Asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t.y., informacinių technologijų paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, kurie tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu.

● Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus, tik ta apimtimi ir tik tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

● Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija:

● duomenų tvarkymo tikslai;

● atitinkamų asmens duomenų kategorijos;

● duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys;

● kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;

● reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;

● reikalauti, kad Jūsų duomenų tvarkymas būtų apribotas arba Jūsų asmens duomenys būtų apskirtai ištrinti – šios teisės gali būti realizuotos esant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17-18 straipsniuose nustatytomis sąlygoms.

● atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;

● prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;

● pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums:

● telefonu;

● raštu elektroniniu paštu, siunčiant paštu;

● atvykus į Bendrovės buveinę.

Kontaktiniai duomenys pateikiami dokumento pradžioje.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo pranešimo pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šio Privatumo pranešimo sąlygomis ir (ar) Jūsų teisėmis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

Interlux IVD, UAB

Laisvės g. 14, LT-89223, Mažeikiai, Lietuvos Respublika

Įmonės kodas: 302533968

tel. +370 650 71110

el. paštas: info@hifamed.lt

Duomenys apie bendrovę yra kaupiami LR juridinių asmenų registre

Bendrasis privatumo pranešimas paskutinį kartą peržiūrėtas 2021 m. kovo 31 d.