Pirkimo - pardavimo Elektroninėje parduotuvėje www.hifamed.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes Elektroninėje parduotuvėje www.hifamed.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė).

1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra UAB „Interlux IVD, juridinio asmens kodas 302533968, buveinės adresas: Aviečių g.16, LT-08418 Vilnius (toliau – Pardavėjas).

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris fizinis ir juridinis asmuo, perkantis Elektroninėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, apmokėjimo, pristatymo sąlygomis bei kita pateikiama informacija pažymi varnele „Sutinku“ ir paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“ ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2. Informacija apie apmokėjimo būdus, pristatymo sąlygas bei įkainius yra skelbiama ir Pirkėjas privalo susipažinti Elektroninėje parduotuvėje, skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“.

2.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sudarytos prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo užsakytos prekės pristatymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

3.3. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti įsigytas prekes Pardavėjui šių Taisyklių 9.6. punkte bei skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“ nurodytais atvejais.

3.4. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, jos išvaizda iš esmės nepasikeitė ir ji nebuvo naudojama.

3.5. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4.5. Pardavėjas iš Pirkėjo nemokamai priims visų rūšių baterijas bei baterijų atliekas surinkimo punkte adresu P. Baublio g. 2A, LT-08406 Vilnius.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektroninės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.3. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.4. Pardavėjas imasi vykdyti sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes.

5.5. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Prieš sudarydamas sutartį, Pardavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

6.3. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu .

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

7. Prekių kaina ir atsiskaitymas už prekes.

7.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

7.2. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

7.2.1. įprastu bankiniu pavedimu pagal išankstinę sąskaitą;

7.2.2. elektronine bankininkyste (naudojantis atsiskaitymų sistema Paysera mokėjimai.lt);

7.2.3. mokėjimo kortele arba grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu;

7.3. Detalesnę informaciją apie atsiskaitymo būdus Pirkėjas gali rasti hifamed.lt Elektroninės parduotuvės puslapyje „Apmokėjimas ir pristatymas“.

8. Prekių užsakymas ir pristatymas

8.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:

8.1.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.1.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris). Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui terminais, nurodytais hifamed.lt Elektroninės parduotuvės puslapyje „Apmokėjimas ir pristatymas“.

8.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.

8.3. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje.

8.4. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, kuris priklauso nuo užsakymo vertės ir pristatymo vietos. Prekių pristatymo mokestis yra nurodytas „hifamed.lt“ elektroninės parduotuvės puslapyje „Pristatymas“ ir galioja prekių užsakymo pateikimo momentu.

8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

8.6. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka sutarties sąlygas.

8.7. Jei prekės kaina viršija 3000 Lt/ 868.86 EUR, prekė perduodama priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9. Atsisakymas nuo sutarties ir prekių grąžinimas

9.1. Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato pirkėjo teisę atsisakyti ryšio priemonėmis, tame tarpe ir internetu, sudarytos pirkimo - pardavimo arba prekių teikimo sutarties, nenurodant jokios priežasties.

9.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui.. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

9.3. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties turi Pardavėjui - UAB „Interlux IVD“, , juridinio asmens kodas 302533968, buveinės adresas: Aviečių g.16, LT-08418 Vilniuspranešti apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties pateikdamas užpildytą www.hifamed.lt puslapyje patalpintą Sutarties atsisakymo formą, kuri privalo būti pasirašyta Pirkėjo ir išsiųsta registruotu paštu arba naudojantis kurjerio paslaugomis.

9.4. Prekes Pirkėjas privalo grąžinti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei buvo pateikta kartu su preke). Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto. Grąžinant prekes Pirkėjas privalo pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis.

9.5. Prekės negali būti grąžinamos jeigu jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

9.6. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šiais atvejais:

9.6.1 jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

9.6.2. jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

9.6.3. jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

9.6.4. kitais skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“ ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodytais atvejais.

9.7. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Klientui grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Kliento įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad prekė yra išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

9.8. Pardavėjas pinigus grąžina naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu.

9.9. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 dienų pakeisti jam pristatytas prekes kitomis analogiškomis prekėmis arba jas grąžinti.

9.10. Prekių grąžinimui, kai jos neatitinka kokybės reikalavimų, taip pat taikomos šių Taisyklių 9.4-9.5 punktai.

9.11. Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už Elektroninės parduotuvės registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų asmens duomenų klaidingumo ar netikslumo.

10.2. Pirkėjas, užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais. Pirkėjas, nesutikęs su savo Asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, negali užsiregistruoti Elektroninėje parduotuvėje.

10.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje, pažymi, ar sutinka, kad registracijos Elektroninėje parduotuvėje metu pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo data) būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, registracijos metu šio punkto nepažymi. Pirkėjas gali bet kuriuo metu prisijungęs prie savo ameninės paskyros „Mano paskyra“pakeisti šiuos nustatymus (atšaukti savo sutikimą/nesutikimą). Pirkėjas, kuris perka nesiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje, gali bet kuriuo metu pakeisti savo sutikimą/nesutikimą išsiųsdamas laišką e. paštu info@hifamed.lt.

10.4. Pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Elektroninės parduotuvės veikla, joje parduodamomis prekėmis ir pan.

10.5. Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais yra tvarkomi visi Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia Pardavėjui naudodamasis Elektronine parduotuve, taip pat duomenys apie prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą (mokėjimo už prekes būdas), užsisakytų (įsigytų) prekių istorija. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek Asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Pirkėjui arba tam tikrai Pirkėjų grupei, identifikuoti Pirkėjui ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Pirkėjo gimimo datą, jeigu tokius Asmens duomenis Pirkėjas pateikia.

10.6. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai ir partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja administruodamas Elektroninę parduotuvę arba organizuodamas joje teikiamas paslaugas ar vykdomą prekybą, prekių pristatymą ir (arba) kitas su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte minėtus jo įgaliotus duomenų tvarkytojus ir partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.

10.7. Registracijos Elektroninėje parduotuvėje metu pateikti Asmens duomenys bus saugomi 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės sistemos.

10.8. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.9. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų Elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti, jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.

10.10. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

10.11. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10.12. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

12. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

12.1. Kiekvienos Elektroninės parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.

12.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

12.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims ar prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią prekių kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ar kitos sąlygos nurodomas tokių prekių aprašymuose Elektroninėje parduotuvėje bei detalizuojamas prekės garantiniame talone.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.2. Pirkėjas su Pardavėju gali susisiekti, pateikti skundus, pretenzijas, gauti informaciją ir pan., kreipdamasis į Pardavėją šių Taisyklių 1.2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis, išskyrus atvejus kai šiose Taisyklėse yra nurodyta kitaip.

13.3. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.